آیا می‌دانید که تفاوت بین will و would چیست؟ در این قسمت می‌خواهیم بفهمیم که چه موقع گذشته will       would میشه؟

 

کاربردهای will:

کاربرد اول: آینده سادهExample: The meeting will begin at eight o’clock 

کاربرد دوم: قول (وقتیکه می خواهید به کسی قول انجام کاری در آینده را بدهید)

Example: Don’t worry. I will be at the meeting on time.

کاربرد سوم: عزم (وقتیکه واقعا قصد انجام کاری را دارید)

Example: At the meeting. We will solve our financial problems if it takes all night.

جمله شرطی ای که در انتهای جمله فوق آمده عزم فرد رو در حل مشکلات نشون میده.
 

اما would:

کاربرد اول: درخواست مودبانه (Polite Request)

Example: Would you complete this assignment for Thursday?

این مورد به زمان آینده برمیگرده.

کابرد دوم: سوال از کسی در مورد انجام کاری (کمی با بالایی تشابه داره)

Example: Would you help me review for the chemistry exam?

Sure. I would be happy to help you review for it.

این مورد به زمانهای آینده و حال برمیگرده.

کاربد سوم: گاهی would در جملات نقل قول غیر مستقیم استفاده میشه!

Example: Tim says, “I’ll see you later.”

Tim said he would see us later.

کاربرد چهارم: نتیجه شرط (کابرد در جملات شرطی)

If I were rich, I would take a long vacation.