قیدها

از قیدها برای اضافه کـردن اطلاعاتی بـه یک عبارت استفاده می‌شود. همچنین قیدها می‌توانند به یک کلمه دیگر از جمله به یک صفت یـا قید دیگر نیز اطلاعاتی اضـافه کننـد کـه در ایـن صورت معرف (modifier) نامیده می‌شوند.

انواع قید

قیود اقسام مختلفی دارند که در اینجا به پنج نوع متداول آنها اشاره می‌شود:

1- قید حالت:

well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, ...

 • The children are playing happily.
  (بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند)

2- قید مکان:

up, down, there, here, above, below, near, ...

 • How long have you been waiting here?
  (شما چه مدتی اینجا منتظر بوده‌اید؟)

3- قید زمان:

today, yet, still, recently, soon, now, then, ...

 • You can stay with us until then.
  (تا آن موقع می‌توانید با ما بمانید)

4- قید مقدار:

very, too, so, quite, much, rather, ...

 • They are not really my parents.
  (آنها واقعاً والدین من نیستند)

5- قید تکرار:

twice, sometimes, often, always, never, ...

 • Sometimes I write to him.
  (گاهی به او نامه می‌نویسم)

جای قیدها

سه جا یا مکان اصلی برای قیدها وجود دارد:

1- در ابتدای عبارت (قبل از فاعل) (ابتدایی)
 

قیدفاعلعبارت فعلی+ ...
Sometimesshearriveslate.

2- در میانه جمله (میانی):

الف) بعد از اولین فعل معین:
 

فاعلاولین فعل معینقیدبقیه عبارت فعلی+ ...
Shehasalwaysarrivedlate.

ب) پس از فعل be:
 

فاعلBEقید+ ...
Sheisalwayslate.

ج) اگر فعل معینی وجود ندارد، قبل از فعل مسندی (قابل صرف):
 

فاعلقیدفعل مسندی+ ...
Shesometimesarriveslate.

3- در انتهای عبارت (پایانی):
 

فاعلعبارت فعلی+...قید
Shearriveslatesometimes.

در جدول زیر متداولترین مکان قیدها در جملات نشان داده شده است:
 

نوع قیدمکان قیدمثال
حالتپایانی

He never drives fast.

مکانپایانیWe can stay there.
زمانپایانیI'll see you tomorrow.
مقدارمیانیThis book is rather boring.
تکرارمیانیI have never seen him before.

 

نکته :

 

گاهی اوقات ممکن است بیش از یک نوع قید در انتهای جمله ظاهر شود. در این صورت معمولاً ترتیب قرارگیری آنها در جمله بدین صورت خواهد بود:
1- قید حالت 2- قید مکان 3- قید زمان
مثال:
 • You are driving too fast today. (به ترتیب قیود حالت و زمان)

 • Sit quietly here. (به ترتیب قیود حالت و مکان)

ساختار قید

از لحاظ فرم و ساختار می‌توان قیدها را به سه دسته طبقه بندی کرد:

1- قیدهایی که با اضافه کردن ly به یک صفت ساخته می‌شوند، مانند:

slow slowly
brave
bravely
quick
quickly

2- قیدهایی که همان ساختار صفات را دارا هستند، یعنی هم می‌توانند به صورت قید به کار روند و هم به صورت صفت. برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong

3- قیودی که اصلاً ارتباطی با صفات ندارند. مانند:

so, now, very, there, here, too, as, quite

چند نکته املایی

گفتیم که بسیاری از قیدها با اضافه شدن ly به یک صفت ساخته می‌شوند. اما همیشه به این سادگی نیست:

1- y در انتهای کلمه به i تبدیل می‌شود:

gay gaily

2- e در انتهای کلمه همچنان باقی می‌ماند:

strange strangely

ولی چند استثنا وجود دارد:

true truly
due
duly
whole
wholly

3- در صفاتی که به able یا ible ختم می‌شوند، e در انتهای کلمه حذف می‌شود و y جای آن را می‌گیرد:

probable probably
possible
possibly

4- صفاتی که به یک حرف با صدا و یک L ختم می‌شوند، طبق روش معمول ly می‌گیرند:

actual actually
general generally